جنگ نرم: مصاحبه رادیوی زاهدان (بلوچی) با دکتر احمد رضا طاهری

. به هر جنگی که متکی بر قدرت فرهنگی و  تکنولوژی باشد و از طریق فرهنگ یا تکنولوژی منجر به صدمه زدن و یا تغییر یک ساختار یا فرهنگ و یا یک نظام سیاسی گردد، جنگ نرم می‌گویند. در این نوع جنگها تغییرات یا دگرگونی بدون استفاده از خشونت و آهسته از درون خانواده ها شکل میگیرد و هدف آن تاثیرگذاری بر عقاید و رفتار مردم میباشد. این روند آنقدر قوی و حساب شده و تدریجی صورت می‌گیرد که حتی در مواردی مردم یا جامعه ای که مورد هدف قرار گرفته اند از این جنگ اطلاعی ندارند و یا اگر هم مطلع باشند نمیتوانند با این روند مبارزه کنند، چرا که ابزار کافی جهت مقابله با این پدیده را ندارند. 

. برای مبارزه با جنگ نرم می‌بایست از ابزاری استفاده کرد که قوی تر از ابزاری باشد که در اختیار دشمن است. بعبارت دیگر، ما نمی‌توانیم با <<جنگ سخت>> به مقابله با <<جنگ نرم>> برویم. بعنوان مثال، اگر بخواهیم با فرهنگ آمریکایی که از طریق فیلم و رسانه و اینترنت به دنیا صادر می‌شود مقابله کنیم، می‌بایست در فیلم و رسانه و اینترنت قوی تر از آمریکایی ها عمل کنیم. 

. کارشناسان جنگ نرم را کارآمدترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه یک جامعه یا کشور می‌دانند، چرا که در جنگ نرم دشمن ما یک شخص نیست بلکه یک مفهوم است و بصورت باصطلاح نامرئی و فراگیر در مقابل ما قرار می‌گیرد و اخلاق و رفتار ما را در راستای اهداف خود طوری تحت تاثیر قرار می‌دهد که ما را دانسته یا ندانسته در دام سیاست‌های تعیین شده قرار میدهد. 

. بنظرم، بیش از هر جامعه دیگری، جنگ نرم دشمن جامعه سنتی و مذهبی است و میتواند پایه و اساس چنین جامعه ای را ریشه کن ‌کند، مگر اینکه چنین جامعه ای بلحاظ فرهنگی و تکنولوژی به آن درجه از نفوذ و قدرت رسیده باشد که با جنگ نرم مقابله نماید. 

متن مصاحبه رادیوی زاهدان (بلوچی) با دکتر احمد رضا طاهری، موضوع: جنگ نرم، جمعه، چهارم مهرماه 99