وبلاگ انگلیسی:                                                                                   www.taheri.blogfa.com

وبلاگ فارسی:                                                                  www.ahmadrezataheri.blogfa.com

تلگرام انگلیسی:                                                                                     t.m/taheriahmadreza

تلگرام فارسی:                                                                                                  t.me/taheriinfo

اینستاگرام:                                                                                                                 taheri.info

ایمیل:                                                                                             taheri.political@gmail.com