داستان حاضر اثریست از شرکت کارآفرینی دانشیاران علوم انسانی طاهري که در سال 1382 با شماره ثبت 2519 فعالیت هاي علمی خود را آغاز نموده است. این مجموعه سعی بر آن دارد که حین نگارش و تبدیل ماجراهاي واقعی جالب و خواندنی به داستان هاي ساده و کوتاه، به صحت حقایق لطمه اي وارد ننماید. این داستان ماجرایست واقعی که در روستاي بخشان واقع در سراوان، منطقه بلوچستان ایران اتفاق افتاده است. 

 

دانلود رایگان این کتاب